Vedtægter

  Se vedtægter i printvenlig PDF-format

her


Vedtægter

for

      Fodslaw Haderslev

 

Navn, Hjemsted og Formål

§ 1.   Lokalforeningens navn er Fodslaw Haderslev.

§ 2.   Hjemstedet er Haderslev Kommune.

§ 3.    Foreningen skal være tilsluttet FODSLAW´s hovedforening og skal følge de beslutninger, der bliver vedtaget på FODSLAW´s repræsentantskabsmøder.

         Foreningen kan være medlem af Dansk Motions Forbund og andre lokale, nationale og internationale organisationer, hvis formål ikke strider mod FODSLAW´s formål.

§ 4.   Lokalforeningens formål er – under kammeratlige former – at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for det danske land og dets natur, gennem tilrettelæggelse af motions- og vandreture. Turene er uden konkurrencemomenter.

         Foreningen kan tilrettelægge andre arrangementer for medlemmerne, der ikke strider mod FODSLAW´s formål.


Medlemskab

§ 5.    Medlem af lokalforeningen er de medlemmer af hovedforeningen FODSLAW, der er bosiddende i området. Medlemmer kan dog vælge at være tilknyttet eller blive overført til en anden lokal forening ved henvendelse til hovedforeningens kontor.

         Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Udelukkelse kan af medlemmet indbringes for hovedforeningens bestyrelse til endelig afgørelse.

 

Kontingent

§ 6.   Kontingent opkræves af hovedforeningen. Lokalforeningens andel af kontingentet besluttes på  det årlige repræsentantskabsmøde. Lokalforeningen kan herudover ikke kræve kontingent, men kan opkræve gebyr for deltagelse i arrangementer, lokalt medlemsblad m.v. .

Generalforsamling

§ 7.   Lokalforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel i hovedforeningens medlemsblad. Den ordinære generalforsamling skal mindst  indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.      Indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelse

6.      Valg af revisorer

7.      Eventuelt

 

§ 8.     Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9.    Generalforsamlingen træffer, hvor ikke andet er bestemt, sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal personvalg ske skriftligt.
             Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde

§ 10.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. I lokalforeninger med over 75 medlemmer kan 25 medlemmer begære ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden.

         Bestyrelsen foranlediger den ekstraordinære generalforsamling afholdt inden 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem og til hovedforeningen med angivelse af dagsorden.

          Hovedforeningens bestyrelse er berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i lokalforeningen, såfremt lokalforeningens bestyrelse ikke:

                          a) indkalder til lovmæssig ordinær generalforsamling

                          b) varetager medlemmernes eller FODSLAW´s interesser


Bestyrelse og Tegningsforhold

§ 11.   Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer på minimum 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler posterne mellem sig. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen, så nært som muligt, er på valg det ene år, og de øvrige det andet år. Formand og kasserer må ikke være samme person.       

         Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der føres en forhandlingsprotokol.  På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

         Kun medlemmer af foreningen kan vælges til eller fortsætte som bestyrelsesmedlem.

§ 12.  Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.  Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og efterfølgende godkendelse af hovedforeningens bestyrelse.

§ 14.  Det påhviler formanden senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling at indsende beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år samt revideret regnskab til hovedforeningen.

 

Økonomi, Regnskab og Revision

§ 15. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

         Regnskabet skal være godkendt af foreningens 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen  for en 1-årig periode. På generalforsamlingen vælges tillige en revisorsuppleant for 1 år. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

          Såfremt kassereren ikke er bogførings- eller regnskabskyndig, kan der anvendes bistand inden for eller uden for medlemskredsen.

          Kassereren er ansvarlig for bogføringen og regnskabsaflæggelsen.

§ 16.  Lokalforeningen kan ikke bringes til at hæfte for hovedforeningens gæld. Hovedforeningen hæfter ikke for lokalforeningens gæld.

§ 17   Foreningens likvide midler skal til enhver tid være indsat i bank eller sparekasse på konti, der lyder på foreningens navn. Kassereren må være i besiddelse af en efter forholdene passende kassebeholdning.

Vedtægtsændringer og Opløsning

§ 18. Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ændringsforslagene skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen. Ændringer af §§ 1 – 7, § 10 stk. 2, §§ 13 – 14, § 16 og §§ 18 – 21 skal godkendes af hovedforeningens bestyrelse for at være gyldige. 
         Ændringer, der er foranlediget af vedtagelser på FODSLAW´s repræsentantskabsmøde, kan foretages af bestyrelsen, dog således at disse forelægges på næstkommende generalforsamling til orientering.
          Det påhviler formanden, uden unødigt ophold, at fremsende de vedtagne ændringer til hovedforeningen.


§ 19.  Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på 2 efter hinanden - med mindst 14 dages mellemrum - følgende generalforsamlinger, med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. Hovedforeningen skal underrettes om sådanne forslag mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 20. I tilfælde af opløsning af lokalforeningen Fodslaw Haderslev anvendes eventuel formue efter de regler, der kan godkendes af Haderslev Kommune. Gælder der for kommunen ingen særlige regler, indsættes en eventuel formue på en spærret konto under hovedforeningen, til oprettelse af en eventuel ny lokalforening i regionen. Midlerne skal blive stående i 3 år. Er der inden for dette tidsrum ikke oprettet en ny lokalforening, råder hovedforeningen over midlerne.

§ 21. Foreningen kan kun udmelde sig af FODSLAW, hvis dette godkendes af et ordinært repræsentantskabsmøde. Vilkårene for udmeldelse skal ubetinget respekteres.  


* ** * *


Ovenstående vedtægter, der er identiske med normalvedtægter vedtaget af repræsentantskabet den 20. november 2004 med følgende tilføjelser: § 9 ”Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde”, er vedtaget af generalforsamlingen den 29. september 2008.

§ 21 er tilføjet den 16. november 2011 i henhold til beslutning på repræsentantskabsmøde i Fredericia den 26. februar 2011.

Ændringer foretaget den 11. marts 2013 i henhold til beslutning på repræsentantskabsmøde i Aarhus den 23. februar 2013 således:
§ 5: "Medlemskabet omfatter ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år år" slettet.
§9: "Ved afstemninger er hvert familimedlem repræsenteret med 1 stemme" slettet.


* ** * *

Sign.:

Sign.:

Sign.:

Lars Thygesen                             

Birte Godtfeldt

Ilse Buch-Petersen

 

 

 

Sign.:

Sign.:

Karen Refshauge

Helge Tobiasen 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.09 | 11:40

Hej
Jeg har fået mulighed for at kunne deltage i stafet for livet. Kan jeg nå at melde mig til ?

...
27.05 | 07:56

Hjertelig tillykke med fødselsdagen hr. formand. Vi glæder os alle til Lady Walk i aften 🇩🇰👍🏻

...
12.01 | 10:14

Jeg vil gerne deltage i generalforsamling

...
20.08 | 18:57

Ja

...
Du kan lide denne side